I. Yalpi hududiy mahsulot, jami;3086;3622,1;109,7 shu jumladan:;-;-;- Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;2962,8;3467,8;109,7 Mahsulotlarga sof soliqlar;123,2;154,3;109,6 II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati;2962,8;3467,8;109,7 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;554,1;624,3;106,9 Sanoat (qurilishni qo`shgan holda);598,4;702;109,7 Sanoat;335,3;374,2;103,7 Qurilish;263,2;327,8;117,3 Xizmatlar;1810,3;2141,5;110,6 Savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar;317,1;387,4;114,2 Tashish va saqlash,;503,1;583,3;109,1 axborot va aloqa xizmatlari;;; boshqa xizmatlari;990,1;1170,8;110,2