1I. Yalpi hududiy mahsulot, jami30863622,1109,7 2shu jumladan:--- 3Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati2962,83467,8109,7 4Mahsulotlarga sof soliqlar123,2154,3109,6 5II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati2962,83467,8109,7 6Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi554,1624,3106,9 7Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)598,4702109,7 8Sanoat335,3374,2103,7 9Qurilish263,2327,8117,3 10Xizmatlar1810,32141,5110,6 11Savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar317,1387,4114,2 12Tashish va saqlash,503,1583,3109,1 13axborot va aloqa xizmatlari 14boshqa xizmatlari990,11170,8110,2