1jami1282910012008100 2sanoat192715181215,1 3qurilish11999,311509,6 4qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi182914,3167914 5savdo249919,5226518,9 6tashish va saqlash5013,94703,9 7axborot va aloqa1861,41551,3 8yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish8866,98066,7 9sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish1911,51901,6 10boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish361128,1348129