[{"id":"1","G1":"O`zbekiston","G2":"Toshkent","G3":"T.Shevchenko","G4":"1","G5":"100060","G6":"0 (371) 203-32-31","G7":"0 (371) 256-34-13","G8":"info@mininnovation.uz","G9":"www.mininnovation.uz"}]