1O`zbekistonToshkentT.Shevchenko11000600 (371) 203-32-310 (371) 256-34-13info@mininnovation.uzwww.mininnovation.uz