[{"id":"1","G1":"Ulgurji savdo tovar aylanmasi – jami, mlrd. so`m","G2":"Товарооборот оптовой торговли – всего, млрд. Сум","G3":"Wholesale trade turnover - total, billion soums","G4":"2819.9","G5":"3753.2","G6":"5497.4","G7":"7176.4","G8":"8634","G9":"11774.1","G10":"15476.7","G11":"18019","G12":"22001.6","G13":"26749.1","G14":"30413","G15":"38301.6","G16":"42185.9","G17":"63528.5"},{"id":"2","G1":"Tovar zahiralari (yil oxiriga):","G2":"Товарные запасы (на конец года):","G3":"Commodity stocks (end of year):","G4":" ","G5":" ","G6":" ","G7":" ","G8":" ","G9":" ","G10":" ","G11":" ","G12":" ","G13":" ","G14":" ","G15":" ","G16":" ","G17":" "},{"id":"3","G1":"jami, mlrd. so`m","G2":"всего, млрд. Сум","G3":"Total, billions soums","G4":"410.1","G5":"502","G6":"863.5","G7":"1206","G8":"1573.5","G9":"2295.1","G10":"2828.9","G11":"3979.4","G12":"5175.3","G13":"6659.3","G14":"7780.1","G15":"9489.9","G16":"10763.3","G17":"13166.7"},{"id":"4","G1":"tovar aylanmasi kunlarida","G2":"в днях торговли","G3":"In days of trade","G4":"52","G5":"49","G6":"57","G7":"61","G8":"66","G9":"70","G10":"66","G11":"80","G12":"85","G13":"90","G14":"92","G15":"89","G16":"92","G17":"75"},{"id":"5","G1":"Ulgurji savdo tovar aylanmasi hajmining o`sish sur`ati,  o`tgan yilga nisbatan foizda","G2":"Темп роста объема товарооборота оптовой торговли","G3":"The growth rate of the wholesale trade turnover,","G4":"x","G5":"114.2","G6":"131.7","G7":"116.7","G8":"107.9","G9":"119.5","G10":"118","G11":"102.4","G12":"109.1","G13":"111","G14":"107.1","G15":"116.5","G16":"94","G17":"126.8"}]