Chakana savdo aylanmasi –  jami ;Оборот розничной торговли – всего;Retail turnover - total;107.6;109.6;102.1;104.2;105.2;105.1;114.7;115.5;118.4;119.3;113.6;117.1;113.9;113.3;113.3;115.3;114.4;101.9;106.5 shu jumladan:;в том числе:;including:;;;;;;;;;;;;;;;;;;; savdo qiluvchi tashkilotlar aylanmasi;оборот торгующих организаций;Turnover of trading organizations;95.1;105.6;87.0;88.2;109.2;112.6;120.1;132.7;136.5;131.5;114.3;108.8;105.4;115.4;109.8;109.3;101.3;103.1;128.8 buyum, ixtisoslashgan va oziq-ovqat bozorlarida tovarlar savdosi;продажа товаров на вещевых, специали-зированных и про-довольственных рынках;The sale of goods in clothing, specialized and food markets;116.5;111.9;110.3;111.1;103.8;102.5;112.6;108.3;109.0;111.5;113.1;123.5;119.6;112.1;115.4;118.9;121.4;101.4;96.4 Umumiy chakana savdo aylanmasi hajmidan:;Из общего объема оборота розничной торговли:;From the total volume of retail trade turnover:;;;;;;;;;;;;;;;;;;; oziq-ovqat tovarlari;продовольственные товары;Foods;115.8;106.0;98.7;104.3;96.5;99.8;110.0;118.2;119.3;106.5;112.0;121.2;106.7;106.8;114.4;115.2;120.8;96.6;99.2 nooziq-ovqat tovarlari;непродовольственные товары;Nonfoods;96.6;114.9;106.8;102.7;119.5;113.0;122.6;112.8;117.4;133.0;115.0;113.3;121.0;119.5;112.3;116.0;107.2;107.0;112.8