Chakana savdo tovar aylanmasi, ovqatlanish tashkilotlarini qo`shgan holda, barcha savdo tarmoqlarida sotish,  mlrd. so`m;Розничный товаро-оборот, включая организаций питания, по всем каналам реализа-ции, млрд. сум;Retail commodity turnover, including catering organizations, through all sales channels, billion soums;1787.5;2699.9;3786.3;4289.7;4787.5;5577.4;7453.8;9574.6;12682.3;16874.6;21872.8;28539;36946.4;46863;58136.6;71184.10000000001;88071.60000000001;105229.9;133195.2 shu jumladan:; в том числе: ; including:; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; shaharlarda;городской местности;Urban area;1199.8;1883.4;2622;3058.4;3474;4431.7;5560.4;6200;9411.5;12800;16512.3;21070.3;27368.4;34596.8;44515.2;54656.8;69675.5;82747.39999999999;107506.1 qishloq joylarda;сельской местности;Rural area;587.7;816.5;1164.3;1231.3;1313.5;1145.7;1893.4;3374.6;3270.8;4074.6;5360.5;7468.7;9578;12266.2;13621.4;16527.3;18396.1;22482.5;25689 Chakana savdo tovar aylanmasi umumiy hajmidan, mlrd. so`m:;Из общего объема розничного товарооборота, млрд. сум:;Out of the total volume of retail trade turnover, billion soums:; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; oziq-ovqat tovarlari;продовольственные товары;Foods;1081.4;1641.6;2316.9;2604.7;2619;2896.4;3755.8;4903.7;6543.6;7968.2;10583.7;14338.5;18166.4;21728.7;27260.3;33757.2;42752.8;48396;57021.2 nooziq-ovqat tovarlari;непродовольственные товары;Nonfoods ;706.1;1058.3;1469.4;1685;2168.5;2681;3698;4670.9;6138.7;8906.4;11289.1;14200.5;18780;25134.3;30876.3;37426.9;45318.8;56833.8;76174 Aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi, ming so`m;Розничный варооборот на душу населения, тыс. сум;Retail turnover per capita, thousand soums;72.5;108.2;149.8;167.8;185.1;213.1;281.4;356.4;464.5;607.7;765.8;972.7;1240.9;1549.5;1890.1;2274.3;2765.4;3245.641824226675;3998.37905398416 Chakana savdo tarmoqlarida tovar zaxiralari (yil oxiriga, konsignatsiya tovarlarini qo`shgan holda);Товарные запасы в розничной сети (на конец года, включая консигнационные);Inventories in the retail network (at the end of the year, including consignment); ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; jami, mlrd.so`m;всего, млрд. сум;total, billions soums;56.7;71.59999999999999;88.59999999999999;99.3;117.5;114.3;145.1;204.9;329;456.7;609.2;801.5;993.7;1182.4;1621.3;1948.5;2084.3;2338.7;2592.7 tovar aylanmasi kunlarida;в днях товарооборота;in days of turnover;35;26;32;37;27;23;24;23;24;22;23;25;26;24;27;28;30;28;26 Chakana savdo ob`ektlari (yil oxiriga);Торговые объекты розничной торговли (на конец года);Retail trade facilities (at the end of the year); ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; jami, ming;всего, тыс;total, thousand;53.9;54.7;59.2;54.1;54.7;57.6;59;62.2;66.90000000000001;75.8;84.40000000000001;94.8;98.59999999999999;98.2;101.5;107.2;114.3;113.8;132.9  10 000 aholiga;на 10 000 населения;per 10 000 population;22;22;23;21;21;22;22;23;25;27;30;32;33;32;33;34;36;34;37 Ovqatlanish tashkilotlari  (yil oxiriga) jami, ming;Организаций питания (на конец года) всего, тыс;Food organizations (end of year) total, thousand;14.9;15.6;16.7;18.3;14.6;14.3;12.9;13.2;13.3;13.3;13.9;13.2;11.2;9.800000000000001;10.6;10.7;11.7;27.8;25.6