1Jami kapital(subordinar obligatsiyalar va boshqa subordinar qarzlar bilan birga)2 121 2495 368 7853 247 536253,1% 2Ustav kapitali160 946200 94640 000124,9% 3Bank aktivlari jami21 934 09249 618 86727 684 775226,2% 4Krеdit qo‘yilmalari jami14 922 85636 337 25621 414 400243,5% 5Invеstitsion krеditlar12 483 27232 024 26219 540 990256,5% 6Kichik biznеs korxonalariga ajratilgan krеditlar768 0521 497 121729 069194,9% 7Mikrokrеditlar315 276434 758119 482137,9% 8O‘z rеsurslari va jalb qilingan rеsurslari hisobiga iqtisodiyotning rеal sеktoriga krеdit qo‘yilmalari14 922 85636 337 25621 414 400243,5% 9Yuridik shaxslarga krеditlar13 453 38234 283 0220 829 642254,8% 10Jismoniy shaxslarga krеditlar 1 469 4742 054 231584 758139,8% 11Bir yildan ortiq muddatga bеrilgan krеditlar14 607 48835 660 28921 052 802244,1% 12Jami dеpozitlar qoldig‘i11 304 98811 607 611302 623102,7% 13Bank infratuzilmalari571 461-11080,7% 14filiallar93 93-100,0% 15boshqalar(mini banklar, maxsus kassa va jamg‘arma kassalar)478368-11077,0%