[{"id":"1","G1":"O'zbekiston","G2":"Toshkent","G3":"Islom Karimov shox ko'chasi","G4":"45a","G5":"100003","G6":"(+99871) 232-65-00","G7":"(+99871) 239-86-74 ","G8":"info@mineconomy.uz","G9":"www.mineconomy.uz"}]