[{"id":"1","G1":"\ufeffI. Yalpi hududiy mahsulot, jami","G2":"3086","G3":"3622,1","G4":"109,7\r"},{"id":"2","G1":"shu jumladan:","G2":"-","G3":"-","G4":"-\r"},{"id":"3","G1":"Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"2962,8","G3":"3467,8","G4":"109,7\r"},{"id":"4","G1":"Mahsulotlarga sof soliqlar","G2":"123,2","G3":"154,3","G4":"109,6\r"},{"id":"5","G1":"II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati","G2":"2962,8","G3":"3467,8","G4":"109,7\r"},{"id":"6","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"554,1","G3":"624,3","G4":"106,9\r"},{"id":"7","G1":"Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)","G2":"598,4","G3":"702","G4":"109,7\r"},{"id":"8","G1":"Sanoat","G2":"335,3","G3":"374,2","G4":"103,7\r"},{"id":"9","G1":"Qurilish","G2":"263,2","G3":"327,8","G4":"117,3\r"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar","G2":"1810,3","G3":"2141,5","G4":"110,6\r"},{"id":"11","G1":"Savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"317,1","G3":"387,4","G4":"114,2\r"},{"id":"12","G1":"Tashish va saqlash,","G2":"503,1","G3":"583,3","G4":"109,1\r"},{"id":"13","G1":"axborot va aloqa xizmatlari","G2":"","G3":"","G4":"\r"},{"id":"14","G1":"boshqa xizmatlari","G2":"990,1","G3":"1170,8","G4":"110,2\r"}]