#;2016 yil;2017 yil; I. Yalpi hududiy mahsulot, jami;2,776.50;3,370.30;111.3 shu jumladan:;;; Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati;2,624.30;3,179.90;111 Mahsulotlarga sof soliqlar;152.2;190.4;117 II. Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati;2,624.30;3,179.90;111 Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi;409;473.8;105.1 Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda);708.3;932.5;121.5 sanoat;433.1;632.1;130.7 qurilish ;275.3;300.5;107.1 Xizmatlar ;1,507.00;1,773.60;107.6 savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar;249.2;304.5;110.3 tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari;365.6;404.2;107.1 boshqa xizmatlari;892.2;1,064.80;107.1