[{"id":"1","G1":"#","G2":"2016 yil","G3":"2017 yil","G4":""},{"id":"2","G1":"I. Yalpi hududiy mahsulot, jami","G2":"2,776.50","G3":"3,370.30","G4":"111.3"},{"id":"3","G1":"shu jumladan:","G2":"","G3":"","G4":""},{"id":"4","G1":"Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati","G2":"2,624.30","G3":"3,179.90","G4":"111"},{"id":"5","G1":"Mahsulotlarga sof soliqlar","G2":"152.2","G3":"190.4","G4":"117"},{"id":"6","G1":"II. Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati","G2":"2,624.30","G3":"3,179.90","G4":"111"},{"id":"7","G1":"Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi","G2":"409","G3":"473.8","G4":"105.1"},{"id":"8","G1":"Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda)","G2":"708.3","G3":"932.5","G4":"121.5"},{"id":"9","G1":"sanoat","G2":"433.1","G3":"632.1","G4":"130.7"},{"id":"10","G1":"qurilish ","G2":"275.3","G3":"300.5","G4":"107.1"},{"id":"11","G1":"Xizmatlar ","G2":"1,507.00","G3":"1,773.60","G4":"107.6"},{"id":"12","G1":"savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar","G2":"249.2","G3":"304.5","G4":"110.3"},{"id":"13","G1":"tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari","G2":"365.6","G3":"404.2","G4":"107.1"},{"id":"14","G1":"boshqa xizmatlari","G2":"892.2","G3":"1,064.80","G4":"107.1"}]