1#2016 yil2017 yil2I. Yalpi hududiy mahsulot, jami2,776.503,370.30111.33shu jumladan:4Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati2,624.303,179.901115Mahsulotlarga sof soliqlar152.2190.41176II. Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati2,624.303,179.901117Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi409473.8105.18Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda)708.3932.5121.59sanoat433.1632.1130.710qurilish 275.3300.5107.111Xizmatlar 1,507.001,773.60107.612savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar249.2304.5110.313tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari365.6404.2107.114boshqa xizmatlari892.21,064.80107.1