[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"3370.3","G3":"111.3"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"1747","G3":"133.6"},{"id":"3","G1":"Iste’mol tovarlari","G2":"1037.7","G3":"137.3"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi ","G2":"1416.4","G3":"105.1"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"810.6","G3":"111.6"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"671.1","G3":"107.1"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi mln. tn-km","G2":"533.8","G3":"107.2"},{"id":"8","G1":"Yo‘lovchi aylanmasi mln. yo‘lovchi-km","G2":"2273.4","G3":"104.4"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"1,879.50","G3":"112.8"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"1404.9","G3":"110.3"},{"id":"11","G1":"Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.","G2":"141","G3":"159"},{"id":"12","G1":"Eksport","G2":"59.1","G3":"153.7"},{"id":"13","G1":"Import","G2":"81.90000000000001","G3":"163.1"},{"id":"14","G1":"Saldo(+/-)","G2":"-22.8","G3":"0"}]