1Yalpi hududiy mahsulot3370.3111.32Sanoat mahsuloti1747133.63Iste’mol tovarlari1037.7137.34Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 1416.4105.15Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar810.6111.66Qurilish ishlari671.1107.17Yuk aylanmasi mln. tn-km533.8107.28Yo‘lovchi aylanmasi mln. yo‘lovchi-km2273.4104.49Chakana tovar aylanmasi1,879.50112.810Xizmatlar, jami1404.9110.311Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.14115912Eksport59.1153.713Import81.90000000000001163.114Saldo(+/-)-22.80