[{"id":"1","G1":"\u2116","G2":"Xarajatlar - jami","G3":"1\u00a0140\u00a0265 117"},{"id":"2","G1":"1","G2":"Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo\u2019llab-quvvatlashga xarajatlar - jami","G3":"1,020,269,927"},{"id":"3","G1":"-","G2":"shu jumladan:","G3":""},{"id":"4","G1":"1.1","G2":"Maorif","G3":"672,463,974"},{"id":"5","G1":"-","G2":" - umumiy ta\u2019lim","G3":"521,391,874"},{"id":"6","G1":"-","G2":" - kadrlar tayyorlash","G3":"151,072,100"},{"id":"7","G1":"1.2","G2":"Sog\u2019liqni saqlash","G3":"259,376,191"},{"id":"8","G1":"1.3","G2":"Madaniyat va sport, ommaviy axborot vositalari","G3":"8,043,533"},{"id":"9","G1":"-","G2":" - madaniyat va ommaviy axborot vositalari","G3":"7,894,022"},{"id":"10","G1":"-","G2":" - sport","G3":"149,511"},{"id":"11","G1":"1.4","G2":"Fan","G3":"570,011"},{"id":"12","G1":"1.5","G2":"Ijtimoiy ta\u2019minot","G3":"3,063,507"},{"id":"13","G1":"1.6","G2":"Bolali oilalarga va kam ta\u2019minlangan oilalarga nafaqalar","G3":"74,972,319"},{"id":"14","G1":"1.7","G2":"Davlat mukofotlarini to\u2019lash bo\u2019yicha xarajatlar","G3":"6,512"},{"id":"15","G1":"1.8","G2":"Ijtimoiy ko\u2019nikma markazlari","G3":"498,690"},{"id":"16","G1":"1.9","G2":"Isitish qozonxonalari va isitish tizimlarini kapital ta\u2019mirlash","G3":"350,515"},{"id":"17","G1":"1.10","G2":"Imtiyozli kontingentdagi kishilarni bepul tashiganlik uchun trolleybus xo\u2019jaligining zararini qoplash","G3":"104,698"},{"id":"18","G1":"1.11","G2":"O\u2019zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg\u2019armasining kreditini qaytarish","G3":"819,977"},{"id":"19","G1":"2","G2":"Iqtisodiyotga xarajatlar","G3":"9,250,570"},{"id":"20","G1":"-","G2":"shu jumladan:","G3":""},{"id":"21","G1":"2.1","G2":"Qishloq xo\u2019jaligi vazirligi tashkilotlari","G3":"7,242,205"},{"id":"22","G1":"2.2","G2":"Obodonlashtirish","G3":"38,278,775"},{"id":"23","G1":"2.3","G2":"Drenaj ishlari bilan bog\u2019liq xarajatlar","G3":"2,898,317"},{"id":"24","G1":"2.4","G2":"Chalish suv yo\u2019li texnik uchastkasi","G3":"1,273"},{"id":"25","G1":"3","G2":"Markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar","G3":"30,767,600"},{"id":"26","G1":"4","G2":"Davlat boshqaruv organlarini saqlash","G3":"13,219,587"},{"id":"27","G1":"5","G2":"Fuqarolarning o\u2019zini o\u2019zi boshqarish organlarini saqlash","G3":"24,528,279"},{"id":"28","G1":"6","G2":"Zahira jamg\u2019armasi","G3":"1,366,700"},{"id":"29","G1":"7","G2":"Boshqa xarajatlar","G3":"862,454"},{"id":"30","G1":"-","G2":"shu jumladan:","G3":""},{"id":"31","G1":"7.1","G2":"Mahalliy byudjetdan moliyalashtiriladigan boshqa muassasalar va tadbirlar","G3":"862,454"},{"id":"32","G1":"8","G2":"Mahalliy byudjetlarga o\u2019tkaziladigan daromadlar","G3":"354,189,269"},{"id":"33","G1":"9","G2":"Aylanma kassa mablag\u2019i me\u2019yori","G3":"5,974,500"}]