g.Tashkent;367;412;;;;; Andizhanskaya oblast';1 712;116;;;;; Buharskaya oblast';444;144;;;;; Dzhizakskaya oblast';196;131;;;;; Kashkadar'inskaya oblast';637;489;;;;; Navoijskaya oblast';282;259;;;;; Namanganskaya oblast';2146;158;;;;; Samarkandskaya oblast';1239;199;;;;; Surxandar'inskaya oblast';176;80;;;;; Syrdar'inskaya oblast';134;204;;;;; Tashkentskaya oblast';1054;490;;;;; Ferganskaya oblast';2555;371;;;;; Xorezmskaya oblast';203;204;;;;; Respublika Karakalpakstan;775;549;;;;; Respublika Uzbekistan;11920;3806;;;;;