Respublika Uzbekistan;5993;6354;6389;6421;6054;6220;6542 Respublika Karakalpakstan;301;307;305;314;300;323;337 Andizhanskaya oblast';464;539;560;550;527;529;528 Buharskaya oblast';523;543;544;575;506;539;567 Dzhizakskaya oblast';265;270;272;276;263;255;260 Kashkadar'inskaya oblast';416;436;455;456;432;442;508 Navoijskaya oblast';261;267;280;291;279;291;299 Namanganskaya oblast';395;429;424;405;378;393;418 Samarkandskaya oblast';577;623;629;607;566;574;589 Surxandar'inskaya oblast';393;396;402;418;370;375;384 Syrdar'inskaya oblast';221;224;223;216;202;207;206 Tashkentskaya oblast';499;496;524;524;504;503;529 Ferganskaya oblast';567;644;607;595;542;558;596 Xorezmskaya oblast';302;295;299;311;298;291;321 g.Tashkent;770;834;826;834;801;853;914