[{"id":"1","g1":"´╗┐Respublika Uzbekistan","g2":"5993","g3":"6354","g4":"6389","g5":"6421","g6":"6054","g7":"6220","g8":"6542"},{"id":"2","g1":"Respublika Karakalpakstan","g2":"301","g3":"307","g4":"305","g5":"314","g6":"300","g7":"323","g8":"337\r"},{"id":"3","g1":"Andizhanskaya oblast'","g2":"464","g3":"539","g4":"560","g5":"550","g6":"527","g7":"529","g8":"528\r"},{"id":"4","g1":"Buharskaya oblast'","g2":"523","g3":"543","g4":"544","g5":"575","g6":"506","g7":"539","g8":"567\r"},{"id":"5","g1":"Dzhizakskaya oblast'","g2":"265","g3":"270","g4":"272","g5":"276","g6":"263","g7":"255","g8":"260\r"},{"id":"6","g1":"Kashkadar'inskaya oblast'","g2":"416","g3":"436","g4":"455","g5":"456","g6":"432","g7":"442","g8":"508\r"},{"id":"7","g1":"Navoijskaya oblast'","g2":"261","g3":"267","g4":"280","g5":"291","g6":"279","g7":"291","g8":"299\r"},{"id":"8","g1":"Namanganskaya oblast'","g2":"395","g3":"429","g4":"424","g5":"405","g6":"378","g7":"393","g8":"418\r"},{"id":"9","g1":"Samarkandskaya oblast'","g2":"577","g3":"623","g4":"629","g5":"607","g6":"566","g7":"574","g8":"589\r"},{"id":"10","g1":"Surxandar'inskaya oblast'","g2":"393","g3":"396","g4":"402","g5":"418","g6":"370","g7":"375","g8":"384\r"},{"id":"11","g1":"Syrdar'inskaya oblast'","g2":"221","g3":"224","g4":"223","g5":"216","g6":"202","g7":"207","g8":"206\r"},{"id":"12","g1":"Tashkentskaya oblast'","g2":"499","g3":"496","g4":"524","g5":"524","g6":"504","g7":"503","g8":"529\r"},{"id":"13","g1":"Ferganskaya oblast'","g2":"567","g3":"644","g4":"607","g5":"595","g6":"542","g7":"558","g8":"596\r"},{"id":"14","g1":"Xorezmskaya oblast'","g2":"302","g3":"295","g4":"299","g5":"311","g6":"298","g7":"291","g8":"321\r"},{"id":"15","g1":"g.Tashkent","g2":"770","g3":"834","g4":"826","g5":"834","g6":"801","g7":"853","g8":"914"}]