1´╗┐Respublika Uzbekistan59936354638964216054622065422Respublika Karakalpakstan301307305314300323337 3Andizhanskaya oblast'464539560550527529528 4Buharskaya oblast'523543544575506539567 5Dzhizakskaya oblast'265270272276263255260 6Kashkadar'inskaya oblast'416436455456432442508 7Navoijskaya oblast'261267280291279291299 8Namanganskaya oblast'395429424405378393418 9Samarkandskaya oblast'577623629607566574589 10Surxandar'inskaya oblast'393396402418370375384 11Syrdar'inskaya oblast'221224223216202207206 12Tashkentskaya oblast'499496524524504503529 13Ferganskaya oblast'567644607595542558596 14Xorezmskaya oblast'302295299311298291321 15g.Tashkent770834826834801853914