Andizhanskaya oblast';135.5;140.7;140.3;144.2;146.6;148.6;149,8 Buharskaya oblast';92.7;93.6;94.1;91.8;92.0;92.9;91,3 Dzhizakskaya oblast';121.9;122.0;121.4;120.2;119.3;118.6;117,4 Kashkadar'inskaya oblast';90.7;91.9;92.2;89.7;91.6;91.9;92,7 Navoijskaya oblast';103.1;103.3;103.5;103.2;101.5;100.7;101 Namanganskaya oblast';129.0;131.3;133.9;131.4;133.0;134.7;138,1 Samarkandskaya oblast';97.4;97.2;98.2;97.8;97.2;97.5;99,5 Surxandar'inskaya oblast';82.7;82.8;82.6;81.8;82.1;81.2;78,6 Syrdar'inskaya oblast';96.7;97.0;96.2;94.2;93.3;90.5;89,4 Tashkentskaya oblast';127.7;135.6;140.3;145.7;148.5;149.9;152,4 Ferganskaya oblast';117.2;117.1;116.3;112.7;11, 6;108.5;108,2 Xorezmskaya oblast';118.2;120.8;121.9;122.0;121.4;120.5;120,7 g.Tashkent;99.3;99.0;97.3;93.9;92.9;90.6;89,2 Respublika Karakalpakstan;97.1;99.4;98.9;96.7;96.5;96.1;94,9 Respublika Uzbekistan;106.5;108.2;108;107.4;107.2;106.5;106,3