Respublika Uzbekistan;22,4;21,2;21,0;22,5;23,3;23,5;22,8 Respublika Karakalpakstan;23,1;21,2;22,4;22,7;23,4;23,3;21,8 Andizhanskaya oblast';23,3;21,0;21,3;23,1;24,0;24,1;23,4 Buharskaya oblast';21,2;19,4;19,9;21,1;21,6;21,9;20,9 Dzhizakskaya oblast';22,9;21,4;21,2;22,6;24,2;25,2;24,6 Kashkadar'inskaya oblast';24,1;23,3;23,3;25,1;25,8;26,2;25,5 Navoijskaya oblast';21,4;20,6;20,4;21,6;22,2;22,0;22,1 Namanganskaya oblast';22,2;21,8;20,7;22,9;24,6;24,0;23,6 Samarkandskaya oblast';23,8;22,4;22,1;24,1;25,2;25,0;24,4 Surxandar'inskaya oblast';24,3;24,6;23,4;24,7;26,0;27,0;25,8 Syrdar'inskaya oblast';22,5;21,2;21,1;22,1;22,6;22,8;22,1 Tashkentskaya oblast';21,0;20,1;19,7;20,3;21,1;21,1;20,3 Ferganskaya oblast';22,7;20,8;20,3;21,9;22,5;22,8;22,2 Xorezmskaya oblast';22,8;21,7;21,2;22,7;23,7;22,8;22,3 g.Tashkent;17,3;16,5;16,4;17,7;17,9;18,0;18,4