Respublika Uzbekistan;27,4;27,7;27,1;26,8;26,4;26,4;26,2 Respublika Karakalpakstan;23,2;23,1;22,7;22,7;22,8;23,3;23,2 Andizhanskaya oblast';24,6;25,0;24,5;24,1;23,4;23,3;22,8 Buharskaya oblast';31,0;29,7;29,5;29,2;28,9;29,0;28,7 Dzhizakskaya oblast';17,4;16,9;17,0;16,2;15,6;15,7;15,8 Kashkadar'inskaya oblast';19,9;19,6;19,1;18,5;17,8;17,6;17,4 Navoijskaya oblast';28,7;28,6;28,6;27,7;27,6;28,1;28,3 Namanganskaya oblast';20,8;20,7;20,4;20,0;19,3;19,1;19,2 Samarkandskaya oblast';24,6;24,5;24,2;23,8;23,7;23,9;23,0 Surxandar'inskaya oblast';17,5;17,1;16,6;16,2;15,9;15,6;15,7 Syrdar'inskaya oblast';21,1;21,8;21,0;20,7;20,2;20,5;20,5 Tashkentskaya oblast';21,9;21,3;21,2;20,3;19,5;19,2;19,4 Ferganskaya oblast';21,2;21,2;20,7;20,6;20,4;20,5;20,8 Xorezmskaya oblast';26,6;28,0;27,3;26,6;26,4;26,5;26,1 g.Tashkent;76,8;80,3;78,0;79,3;80,0;80,2;79,0