Respublika Uzbekistan;109,0;108,2;108,2;107,4;107,2;106,5;106,3 Respublika Karakalpakstan;99,0;99,4;98,9;96,7;96,5;96,1;94,9 Andizhanskaya oblast';95,4;93,6;94,1;91,8;92,0;92,9;91,3 Buharskaya oblast';125,4;122,0;121,4;120,2;119,3;118,6;117,4 Dzhizakskaya oblast';93,2;91,9;92,2;89,7;91,6;91,9;92,7 Kashkadar'inskaya oblast';105,2;103,3;103,5;103,2;101,5;100,7;100,9 Navoijskaya oblast';130,4;131,3;133,9;131,4;133,0;134,7;138,2 Namanganskaya oblast';100,9;97,2;98,2;97,8;97,2;97,5;99,5 Samarkandskaya oblast';85,1;82,8;82,6;81,8;82,1;81,2;78,6 Surxandar'inskaya oblast';99,4;97,0;96,2;94,2;93,3;90,5;89,4 Syrdar'inskaya oblast';128,1;135,6;140,3;145,7;148,5;149,9;152,3 Tashkentskaya oblast';118,1;117,1;116,3;112,7;111,6;108,5;108,2 Ferganskaya oblast';122,0;120,8;121,9;122,0;121,4;120,5;120,8 Xorezmskaya oblast';100,1;99,0;97,3;93,9;92,9;90,6;89,2 g.Tashkent;146,4;140,7;140,3;144,2;146,6;148,6;149,7