1Ishlab chiqarish hajmimlrd. so'm01-01-18828.6399.72Mexanizatsiya xizmati hajmimln. so'm01-01-18142620.1115498.13Lizing xizmati hajmimlrd. so'm01-01-18475.1273.74Eksport hajmiming dollar01-01-1819117.718432.45Invetitsiya hajmimln. dollar 01-01-1873.2835.16Mahalliylashtirish hajmimlrd. so'm01-01-18307.579.2