1Toshkent shahri"O‘zagrotexmash" AJ25198747302976785144153973001726269Toshkent shahri(0 361) 264-08-06 2Toshkent shahri"O‘zagrolizing" AJ174894942030712061441150961901726277Toshkent shahri(0 361) 244-61-813Toshkent shahri"O‘zagroservis" AJ26706921304457511144153290001726277Toshkent shahri(0 361) 244-52-95