jami;12829;100;12008;100 sanoat;1927;15;1812;15,1 qurilish;1199;9,3;1150;9,6 qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi;1829;14,3;1679;14 savdo;2499;19,5;2265;18,9 tashish va saqlash;501;3,9;470;3,9 axborot va aloqa;186;1,4;155;1,3 yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish;886;6,9;806;6,7 sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish;191;1,5;190;1,6 boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish;3611;28,1;3481;29