jami;13620;100;12929;100 sanoat;2056;15,1;1951;15,1 qurilish;1251;9,2;1212;9,4 qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi;2009;14,8;1888;14,6 savdo;2591;19;2407;18,6 tashish va saqlash;516;3,8;494;3,8 axborot va aloqa;194;1,4;167;1,3 yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish;927;6,8;860;6,7 sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish;199;1,5;198;1,5 boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish;3877;28,5;3752;29