1jami1362010012929100 2sanoat205615,1195115,1 3qurilish12519,212129,4 4qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi200914,8188814,6 5savdo259119240718,6 6tashish va saqlash5163,84943,8 7axborot va aloqa1941,41671,3 8yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish9276,88606,7 9sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish1991,51981,5 10boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish387728,5375229