[{"id":"1","G1":"Markazlar soni - jami / Число центров – всего","G2":"2865"},{"id":"2","G1":"shahar joylarda / городской местности","G2":"1896"},{"id":"3","G1":"qishloq joylarda / сельской местности","G2":"969"},{"id":"4","G1":"Kitob va jurnallar soni – jami, mln. nusxa / Число книг и журналов - всего, млн. экз","G2":"47.3"},{"id":"5","G1":"shahar joylarda / городской местности","G2":"43.3"},{"id":"6","G1":"qishloq joylarda / сельской местности","G2":"4"},{"id":"7","G1":"Foydalanuvchilar soni, mln. kishi / Число пользователей, млн. человек","G2":"6.9"},{"id":"8","G1":"O`rtacha bitta markazga to`g`ri keladigan kitob va jurnallar soni, nusxa / Число книг и журналов в среднем на один центр, экз.","G2":"16504.9"},{"id":"9","G1":"O`rtacha bitta foydalanuvchiga  to`g`ri keladigan kitob va jurnallar soni, nusxa / Число книг и журналов в среднем на одного пользователя, экз.","G2":"7"},{"id":"10","G1":"O`rtacha bitta foydalanuvchiga  berilgan kitob va jurnallar soni, nusxa / Число выданных книг и журналов в среднем на одного пользователя, экз","G2":"10.3"}]