Kitoblar va broshyuralar soni (bosma nashrlar birligi) - jami / Число книг и брошюр (печатных единиц) - всего ;2111 Tiraj – jami, mln. nusxa / Тираж – всего,  млн. экз.;22.3 Bosma varaqlar-ottisklar, mln. / Печатных листов-оттисков, млн.;217.8 Kitoblar va broshyuralar umumiy sonidan adabiy-badiiy nashrlar: bosma nashrlar birligi / Из общего числа книг  и брошюр литературно-художественных изданий: печатных единиц;569 tiraj, mln. nusxa / тираж, млн. экз.;2.1 1000 aholiga nisbatan kitoblar nashri, nusxa / Издано книг на 1000 населения, экз.;677 Jurnallar va boshqa vaqtli nashrlar soni - jami / Число журналов и других периодических изданий - всего;222 Yillik tiraj – jami, mln. nusxa / Годовой тираж - всего, млн. экз.;11.8 Bosma varaqlar-ottisklar, mln. / Печатных листов-оттисков, млн.;51.6 1000 aholiga nisbatan jurnallar nashri, nusxa / Издано журналов на 1000 населения, экз.;358 Gazetalar soni - jami / Число газет  - всего;589 Bir martalik tiraj -  jami, mln. nusxa / Разовый тираж - всего, млн. экз.;4.0 Yillik tiraj – jami, mln. nusxa / Годовой тираж - всего, млн. экз.;188.4 1000 aholiga nisbatan gazetalar nashri, nusxa / Издано газет на 1000 населения, экз.;5717