[{"id":"1","G1":"Kitoblar va broshyuralar soni (bosma nashrlar birligi) - jami / Число книг и брошюр (печатных единиц) - всего ","G2":"2111"},{"id":"2","G1":"Tiraj – jami, mln. nusxa / Тираж – всего,  млн. экз.","G2":"22.3"},{"id":"3","G1":"Bosma varaqlar-ottisklar, mln. / Печатных листов-оттисков, млн.","G2":"217.8"},{"id":"4","G1":"Kitoblar va broshyuralar umumiy sonidan adabiy-badiiy nashrlar: bosma nashrlar birligi / Из общего числа книг  и брошюр литературно-художественных изданий: печатных единиц","G2":"569"},{"id":"5","G1":"tiraj, mln. nusxa / тираж, млн. экз.","G2":"2.1"},{"id":"6","G1":"1000 aholiga nisbatan kitoblar nashri, nusxa / Издано книг на 1000 населения, экз.","G2":"677"},{"id":"7","G1":"Jurnallar va boshqa vaqtli nashrlar soni - jami / Число журналов и других периодических изданий - всего","G2":"222"},{"id":"8","G1":"Yillik tiraj – jami, mln. nusxa / Годовой тираж - всего, млн. экз.","G2":"11.8"},{"id":"9","G1":"Bosma varaqlar-ottisklar, mln. / Печатных листов-оттисков, млн.","G2":"51.6"},{"id":"10","G1":"1000 aholiga nisbatan jurnallar nashri, nusxa / Издано журналов на 1000 населения, экз.","G2":"358"},{"id":"11","G1":"Gazetalar soni - jami / Число газет  - всего","G2":"589"},{"id":"12","G1":"Bir martalik tiraj -  jami, mln. nusxa / Разовый тираж - всего, млн. экз.","G2":"4.0"},{"id":"13","G1":"Yillik tiraj – jami, mln. nusxa / Годовой тираж - всего, млн. экз.","G2":"188.4"},{"id":"14","G1":"1000 aholiga nisbatan gazetalar nashri, nusxa / Издано газет на 1000 населения, экз.","G2":"5717"}]