1Kitoblar va broshyuralar soni (bosma nashrlar birligi) - jami / Число книг и брошюр (печатных единиц) - всего 21112Tiraj – jami, mln. nusxa / Тираж – всего,  млн. экз.22.33Bosma varaqlar-ottisklar, mln. / Печатных листов-оттисков, млн.217.84Kitoblar va broshyuralar umumiy sonidan adabiy-badiiy nashrlar: bosma nashrlar birligi / Из общего числа книг  и брошюр литературно-художественных изданий: печатных единиц5695tiraj, mln. nusxa / тираж, млн. экз.2.161000 aholiga nisbatan kitoblar nashri, nusxa / Издано книг на 1000 населения, экз.6777Jurnallar va boshqa vaqtli nashrlar soni - jami / Число журналов и других периодических изданий - всего2228Yillik tiraj – jami, mln. nusxa / Годовой тираж - всего, млн. экз.11.89Bosma varaqlar-ottisklar, mln. / Печатных листов-оттисков, млн.51.6101000 aholiga nisbatan jurnallar nashri, nusxa / Издано журналов на 1000 населения, экз.35811Gazetalar soni - jami / Число газет  - всего58912Bir martalik tiraj -  jami, mln. nusxa / Разовый тираж - всего, млн. экз.4.013Yillik tiraj – jami, mln. nusxa / Годовой тираж - всего, млн. экз.188.4141000 aholiga nisbatan gazetalar nashri, nusxa / Издано газет на 1000 населения, экз.5717