Tavsifi;Определение;Definition;Сони/ Число/ Quantity Jami kelib tushgan murojaatlar soni;Общее количество обращений;The total amount of appeals ;3003 Qanoatlantirilgan;Удовлетворено;Satisfied ;880 Tushuntirish berilgan;Объяснено;Explained ;1879 Tegishliligi boʻyicha yuborilgan;Направлено по пренадлежности;Directed elsewhere;115 Rad etilgan;Отказонна;Denied;18 Koʻrmasdan qoldirilgan yoki anonim deb topilgan;Не рассматрена или определены как анонимные;Skipped or identified as anonymous ;23 Koʻrib chiqilmoqda;Находится на рассмотрении;Is pending;88