01.08.2018 holatiga;на 01.08.2018 г.;as of August 1, 2018;;;;; Jami kapital;Совокупный капитал;Total Capital;28;23,668;4;55.6%; shundan, ustav kapitali;в т.ч. уставный капитал;including, authorized capital;28;18,073;3;51.5%; 01.08.2019 holatiga;на 01.08.2019 г.;as of August 1, 2019;;;;; Jami kapital;Совокуный капитал;Total Capital;30;30,320;6;64.0%; shundan, ustav kapitali;в т.ч. уставный капитал;including, authorized capital;30;21,822;4;53.4%;