101.08.2018 holatigaна 01.08.2018 г.as of August 1, 20182Jami kapitalСовокупный капиталTotal Capital2823,668455.6%3 shundan, ustav kapitaliв т.ч. уставный капиталincluding, authorized capital2818,073351.5%401.08.2019 holatigaна 01.08.2019 г.as of August 1, 20195Jami kapitalСовокуный капиталTotal Capital3030,320664.0%6shundan, ustav kapitaliв т.ч. уставный капиталincluding, authorized capital3021,822453.4%