[{"id":"1","a1":"Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари/Продукты сельского хозяйства / Agricultural products","a2":"82","a3":"533 086,40","a4":"212","a5":"1 902 895,80","a6":"130","a7":"1369809,6\r"},{"id":"2","a1":"Дори ва тиббиёт буюмлари/ Лекарства и медицинские изделия/ Drugs and medical products","a2":"408","a3":"9 990 229,80","a4":"493","a5":"17 457 520,10","a6":"85","a7":"7 467 290,20\r"},{"id":"3","a1":"Минерал ўғитлар/ Минеральные удобрения/ Mineral fertilizers","a2":"21","a3":"180 830,30","a4":"26","a5":"367 544,80","a6":"5","a7":"186 714,60\r"},{"id":"4","a1":"Нефть маҳсулотлари/ Нефтяные продукты/ Oil products","a2":"58","a3":"193 128,80","a4":"157","a5":"624 208,10","a6":"99","a7":"431 079,30\r"},{"id":"5","a1":"Озиқ-овқатлар/ Продукты питания/ Foods","a2":"874","a3":"4 501 841,00","a4":"1 015","a5":"2 671 556,20","a6":"141","a7":"-1 830 284,80\r"},{"id":"6","a1":"Рангли металл/ Цветные металлы/ Non-ferrous metals","a2":"117","a3":"1 274 723,50","a4":"124","a5":"984 797,40","a6":"7","a7":"-289 926,30\r"},{"id":"7","a1":"Спирт ва алкоголли маҳсулотлар/ Алкогольная продукция/ Alcohol products","a2":"631","a3":"826 593,20","a4":"705","a5":"976 533,20","a6":"74","a7":"149 939,90\r"},{"id":"8","a1":"Тамаки маҳсулотлари/ Табачные изделия/ Tobacco products","a2":"380","a3":"2 710 100,00","a4":"375","a5":"5 615 159,50","a6":"-5","a7":"2 905 059,30\r"}]