[{"id":"1","G1":"MChJ Ā«LEADER FINANCEĀ» ","G2":"100115, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahr, 3 massiv 74 uy","G3":"(99871)2773670","G4":"(99871)2773099 ","G5":"leaderfinance@bg.ru "}]