I;Jami daromadlar;29 709,3 1.1;Ijtimoiy soliq;19 841,4 1.2;Boshqa daromadlar;574.7 1.3;Soliqsiz tushumlar;176.2 II.;Davlat byudjeti tomonidan transfert;9 000,0 III.;Moliya vazirligi huzuridagi Inqirozga qarshi kurashish jamg‘armasi hisobidan subsidiya;117 IV.;Jami xarajatlar;31 806,3 2.1;Pensiya va boshqa to‘lovlar;31 757,1 2.4;Boshqa xarajatlar;49.2