1. Yalpi hududiy maxsulot, shu jumladan:;2231,4;2631,5;104,6 Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati;2103,4;2579,8;104,5 Mahsulotlarga sof soliqlar;128;51,7;105,7 2. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati;2103,4;2579,8;104,5 Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi;829,2;1032,8;103,8 sanoat;278,1;333;107,3 qurilish;179,5;217,9;106,4 Xizmatlar;816,6;996,1;103,8 sado, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar;196,6;226,7;103 tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari;120,3;140,5;107 boshqa xizmat tarmoqlari;499,7;628,9;103,4