[{"id":"1","G1":"1. Yalpi hududiy maxsulot, shu jumladan:","G2":"2231,4","G3":"2631,5","G4":"104,6\r"},{"id":"2","G1":"Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati","G2":"2103,4","G3":"2579,8","G4":"104,5\r"},{"id":"3","G1":"Mahsulotlarga sof soliqlar","G2":"128","G3":"51,7","G4":"105,7\r"},{"id":"4","G1":"2. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati","G2":"2103,4","G3":"2579,8","G4":"104,5\r"},{"id":"5","G1":"Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi","G2":"829,2","G3":"1032,8","G4":"103,8\r"},{"id":"6","G1":"sanoat","G2":"278,1","G3":"333","G4":"107,3\r"},{"id":"7","G1":"qurilish","G2":"179,5","G3":"217,9","G4":"106,4\r"},{"id":"8","G1":"Xizmatlar","G2":"816,6","G3":"996,1","G4":"103,8\r"},{"id":"9","G1":"sado, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar","G2":"196,6","G3":"226,7","G4":"103\r"},{"id":"10","G1":"tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari","G2":"120,3","G3":"140,5","G4":"107\r"},{"id":"11","G1":"boshqa xizmat tarmoqlari","G2":"499,7","G3":"628,9","G4":"103,4\r"}]