yillar ;годы;years;2019 Turistik firma va tashkilotlar soni, birlik ;Количество туристских фирм и организаций, единиц;Number of tourist companies and organizations, units;517 ular tomonidan xizmat ko‘rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, ming kishi; ими обслужено посетителей всего, тыс. человек;served visitors in total, thousand people;942.0 shu jumladan:;в том числе:;among them:; qabul qilingan ; принято;accepted;788.8 jo‘natilgan ; отправлено;sent;128.5 faqat viza va xorijiy pasportni rasmiylashtirish, mehmonxona va boshqa yashash joylarini band qilish xizmatlari ko‘rsatilgan ;оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживания;provided services only for visa or passport, hotel reservations and other places of residence;24.7