1yillar годыyears20192Turistik firma va tashkilotlar soni, birlik Количество туристских фирм и организаций, единицNumber of tourist companies and organizations, units5173ular tomonidan xizmat ko‘rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, ming kishi ими обслужено посетителей всего, тыс. человекserved visitors in total, thousand people942.04shu jumladan:в том числе:among them:5qabul qilingan принятоaccepted788.86jo‘natilgan отправленоsent128.57faqat viza va xorijiy pasportni rasmiylashtirish, mehmonxona va boshqa yashash joylarini band qilish xizmatlari ko‘rsatilgan оказаны услуги только по оформлению визы или заграничного паспорта, бронированию мест в гостинице и других местах проживанияprovided services only for visa or passport, hotel reservations and other places of residence24.7