yillar ; годы;years;2019 Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (ob’ektlar) soni ; Число гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов);Number of hotels and similar accommodation (facilities);1051 ularda; в них:;in them:; joylar soni, birlik; число мест, единиц;number of seats, units;46671 joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishi ;размещено посетителей, тыс. Человек;placed visitors, thousand people;2193.4