[{"id":"1","G1":"yillar ","G2":" годы","G3":"years","G4":"2019"},{"id":"2","G1":"Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (ob’ektlar) soni ","G2":" Число гостиниц и аналогичных  средств размещения (объектов)","G3":"Number of hotels and similar accommodation (facilities)","G4":"1051"},{"id":"3","G1":"ularda","G2":" в них:","G3":"in them:","G4":""},{"id":"4","G1":"joylar soni, birlik","G2":" число мест, единиц","G3":"number of seats, units","G4":"46671"},{"id":"5","G1":"joylashtirilgan tashrif buyuruvchilar, ming kishi ","G2":"размещено посетителей, тыс. Человек","G3":"placed visitors, thousand people","G4":"2193.4"}]