Jami / Общий / Total :;1186.78;329.20;843.83;211.2;31.11;35.85;115% OTB va JIСA hamkorligi ishtirokida “Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlarini qayta tiklash” / Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы с участием АБР и ДЖАЙКА / “Amu-Bukhara irrigation system rehabilitation project” financed by ADB and JICA;309.72;150.19;145.78;50.3;13.26;15.6;118% Jahon banki ishtirokidagi “Janubiy Qoraqalpog‘istonda suv resurslarini boshqarishni yaxshilash” / «Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане» с участием Всемирного Банка/ South Karakalpakstan Water Resources Management Improvement Project financed by World Bank ;214.89;92.31999999999999;122.57;56.19;11.26;13.51;120% Islom taraqqiyot banki ishtirokidagi “Surxondaryo viloyatida suv resurslarini boshqarishni yaxshilash (Xazarbog‘-Oqqapchig‘ay kanallari tizimini qayta tiklash)” / «Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области (реконструкция системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай)» с участием ИБР / Improvement of Water Resources Management in Surkhandarya region (Rehabilitation of canals’ system Khazarbag-Akkapchigay) financed by IsDB;54.55;39.99;14.56;3.86;2.37;2.39;101% Jahon banki ishtirokida “Farg‘ona vodiysida suv resurslarini boshqarish. 2-bosqich” / «Управление водными ресурсами в Ферганской области. Фаза-2» с участием Всемирного Банка / Ferghana Valley Water Resources Management Project - Phase II financed by World Bank ;144.9;46.5;98.40000000000001;24.59;4.16;4.25;102% Saudiya taraqqiyot jamg‘armasi ishtirokidagi “Qarshi nasos stantsiyalari kaskadini kapital-qayta tiklash (faza-III)” / «Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (Фаза-III)» с участием СФР / The Rehabilitation of the Pump Cascade Project” (Phase III in Karshi) financed by SFD;43.2;0.2;43.00;1.3;0.06;0.1;167% Vneshekonombank ishtirokidagi “299 ta nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish\"/Модернизация 299 насосных станций с участием Внешэкономбанка/ Modernization of 299 pumping stations financed by Vnesheconombank;201.7;;201.7;30.0;0;; ETTB ishtirokida “235 ta nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish” / «Модернизация и реконструкция 235 насосных станций» с участием ЕБРР / Modernization and reconstruction of 235 pumping stations financed by EBRD;117.8;;117.8;30.0;0;; OTB ishtirokidagi “Sardoba suv ombori to‘g‘onining o‘pirilishi natijasida zarar ko‘rgan irrigatsiya va yo‘l infratuzilmasini tiklash” / «Восстановления ирригационный и дорожной инфраструктуры пострадавшей от последствия разрушения плотины водохранилища Сардоба» с участием АБР / Rehabilitation of irrigation and road infrastructure of the damaged from the consequences of the destruction of the dam of the Sardoba reservoir financed by ADB;100.0;;100.0;15.0;0;;