[{"id":"1","G1":"Hududlar","G2":"Территории","G3":"Territory","G4":"Qurilish ishlari,хizmatlar -jami,mlrd.so`mda /Строительные работы, услуги -всего, млрд.сум/Construction works, services - total, billion soums ","G5":"Bino va inshootlar qurilishi* /Cтроительство зданий и сооружений/Construction of buildings and structures","G6":"Fuqarolik qurilishi ob’ektlari/Cтроительство объектов гражданского назначения/Construction of civil facilities","G7":"Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari/Cпециализированные строительные работы/Specialized construction work"},{"id":"2","G1":"O`zbekiston Respublikasi","G2":"Республика Узбекистан","G3":" Republic of Uzbekistan","G4":"5861.7","G5":"3853.1","G6":"1127.1","G7":"881.5"},{"id":"3","G1":"Qoraqalpog`iston Respublikasi","G2":"Республика Каракалпакстан","G3":"Republic of Karakalpakstan","G4":"324.9","G5":"224.6","G6":"46.7","G7":"53.6"},{"id":"4","G1":"Andijon","G2":"Андижанская","G3":"Andijan","G4":"330.8","G5":"242.3","G6":"43.2","G7":"45.3"},{"id":"5","G1":"Buxoro","G2":"Бухарская","G3":"Bukhara","G4":"336.6","G5":"196.9","G6":"78.6","G7":"61.1"},{"id":"6","G1":"Jizzax","G2":"Джизакская","G3":"Jizzakh","G4":"204.5","G5":"163.1","G6":"25.4","G7":"16.0"},{"id":"7","G1":"Qashqadaryo","G2":"Кашкадарьинская","G3":"Kashkadarya","G4":"387.7","G5":"293.9","G6":"59.5","G7":"34.3"},{"id":"8","G1":"Navoiy","G2":"Навоийская","G3":"Navoi","G4":"270.7","G5":"193.4","G6":"42.1","G7":"35.2"},{"id":"9","G1":"Namangan","G2":"Наманганская","G3":"Namangan","G4":"309.3","G5":"214.1","G6":"23.4","G7":"71.8"},{"id":"10","G1":"Samarqand","G2":"Самаркандская","G3":"Samarkand","G4":"384.1","G5":"158.2","G6":"214.2","G7":"11.7"},{"id":"11","G1":"Surxondaryo","G2":"Сурхандарьинская","G3":"Surkhandarya","G4":"310.3","G5":"217.4","G6":"68.4","G7":"24.5"},{"id":"12","G1":"Sirdaryo","G2":"Сырдарьинская","G3":"Syrdarya","G4":"180.5","G5":"124.0","G6":"41.8","G7":"14.7"},{"id":"13","G1":"Toshkent","G2":"Ташкентская ","G3":"Tashkent","G4":"534.8","G5":"344.7","G6":"75.3","G7":"114.8"},{"id":"14","G1":"Farg`ona","G2":"Ферганская ","G3":"Ferghana","G4":"387.5","G5":"318.9","G6":"33.2","G7":"35.4"},{"id":"15","G1":"Xorazm","G2":"Хорезмская","G3":"Khorezm","G4":"226.4","G5":"162.1","G6":"50.4","G7":"13.9"},{"id":"16","G1":"Toshkent sh.","G2":"г.Ташкент","G3":"Tashkent city","G4":"1673.6","G5":"999.5","G6":"324.9","G7":"349.2"}]