[{"id":"1","G1":"Hududlar","G2":"Территории","G3":"Territory","G4":"Qurilish ishlari,хizmatlar -jami,mlrd.so`mda /Строительные работы, услуги -всего, млрд.сум/Construction works, services - total, billion soums ","G5":"Bino va inshootlar qurilishi* /Cтроительство зданий и сооружений/Construction of buildings and structures","G6":"Fuqarolik qurilishi ob’ektlari/Cтроительство объектов гражданского назначения/Construction of civil facilities","G7":"Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari/Cпециализированные строительные работы/Specialized construction work"},{"id":"2","G1":"O`zbekiston Respublikasi","G2":"Республика Узбекистан","G3":" Republic of Uzbekistan","G4":"10683.3","G5":"6969.7","G6":"2133.4","G7":"1580.2"},{"id":"3","G1":"Qoraqalpog`iston Respublikasi","G2":"Республика Каракалпакстан","G3":"Republic of Karakalpakstan","G4":"581.5","G5":"391.0","G6":"96.3","G7":"94.2"},{"id":"4","G1":"Andijon","G2":"Андижанская","G3":"Andijan","G4":"572.8","G5":"420.0","G6":"75.5","G7":"77.3"},{"id":"5","G1":"Buxoro","G2":"Бухарская","G3":"Bukhara","G4":"614.3","G5":"352.6","G6":"143.0","G7":"118.7"},{"id":"6","G1":"Jizzax","G2":"Джизакская","G3":"Jizzakh","G4":"356.4","G5":"284.7","G6":"44.8","G7":"26.9"},{"id":"7","G1":"Qashqadaryo","G2":"Кашкадарьинская","G3":"Kashkadarya","G4":"711.0","G5":"529.4","G6":"104.4","G7":"77.2"},{"id":"8","G1":"Navoiy","G2":"Навоийская","G3":"Navoi","G4":"464.9","G5":"336.9","G6":"68.2","G7":"59.8"},{"id":"9","G1":"Namangan","G2":"Наманганская","G3":"Namangan","G4":"604.8","G5":"411.6","G6":"51.0","G7":"142.2"},{"id":"10","G1":"Samarqand","G2":"Самаркандская","G3":"Samarkand","G4":"725.1","G5":"290.6","G6":"406.8","G7":"27.7"},{"id":"11","G1":"Surxondaryo","G2":"Сурхандарьинская","G3":"Surkhandarya","G4":"602.9","G5":"403.5","G6":"157.2","G7":"42.2"},{"id":"12","G1":"Sirdaryo","G2":"Сырдарьинская","G3":"Syrdarya","G4":"401.3","G5":"216.2","G6":"159.0","G7":"26.1"},{"id":"13","G1":"Toshkent","G2":"Ташкентская ","G3":"Tashkent","G4":"977.0","G5":"650.9","G6":"139.2","G7":"186.9"},{"id":"14","G1":"Farg`ona","G2":"Ферганская ","G3":"Ferghana","G4":"649.3","G5":"513.6","G6":"67.1","G7":"68.6"},{"id":"15","G1":"Xorazm","G2":"Хорезмская","G3":"Khorezm","G4":"416.7","G5":"295.2","G6":"96.8","G7":"24.7"},{"id":"16","G1":"Toshkent sh.","G2":"г.Ташкент","G3":"Tashkent city","G4":"2935.2","G5":"1803.4","G6":"524.1","G7":"607.7"}]