Yalpi hududiy mahsulot;2179.1;106.9;100;2490.4;106.9 Sanoat ishlab chikarish;577.7;106.6;26.5;656.6;106.6 Qurilish;129;110.8;6.3;157.9;110.5 Qishloq, o’rmon va baliqchilik xo’jaligi;113.1;106.3;5.2;130;108.2 Savdo va yashash xizmatlari;209.5;106.2;9.9;246.3;110.7 Tashish, saqlash, aloqa axborotlashtirish;346.3;105.1;15.2;379.7;104.4 Soliqlar;160.6;106.8;6.6;164.1;95.7 Boshqalar;643;107.7;30.3;755.9;109.1 YaHM dagi kichik biznesning ulushi;1102.6;x;50.9;1267.6;x YaHM dagi xizmatlar ulushi;1198.8;x;55.5;1381.9;x